محصولات

سپاهان رابر مورد استفاده در صنایع لاستیک سازی، تولید مرکب چاپ و ساخت قطعات لاستیکی در گریدهای مختلف و در انواع پارافینیکی و آروماتیکی در شرکت نفت سپاهان تولید می گردد. گریدهای آروماتیکی دارای خواص پر کنندگی، کششی و نرم کنندگی مناسب می باشند

pic
 

مشخصات فني سپاهان رابر

نتیجه

روش آزمون

واحد

ویژگی

رابر155 رابر145 رابر135 رابر125 رابر113 رابر22 - - گرید
آروماتيك آروماتيك آروماتيك آروماتيك پارافينيك پارافينيك - - نوع
- - - - 145-125 26-22 ASTM D-445 mm2/s (cSt) گرانروي كينماتيك در C° 40
60-50 50-40 40-30/td> 30-20 14-12 - ASTM D-445 mm2/s (cSt) گرانروي كينماتيك در C° 100
1030 1020 1010 990 900 890 ASTM D-4052 Kg/m3 دانسيته در C° 15.6
240 240 230 220 220 180 ASTM D-92 °C نقطه اشتعال
33+ 27+ 33+ 36+ 3- 3- ASTM D-97 °C Aنقطه ریزش ( حداکثر )
240 240 230 220 220 180 ASTM D-92 ASTM D-611 نقطه اشتعال
حداکثر 33 حداکثر 40 حداکثر 45 55-40 120-104 90-70 AASTM D-611 °C نقطه آنيلين
0.99 0.97 0.96 0.95 0.83 0.84 ASTM D-2501 - شاخص ويسكوزيته –گراويته (VGC)
 
 
 • صنایع تولید مرکب چاپ
 • صنایع لاستیک سازی
 • صنایع تولید قطعات لاستیکی
 • دارای خواص پر کنندگی مناسب
 • تعدیل خواص کششی لاستیکها
 • ایجاد خواص نرم کنندگی مناسب
 • بهبود خواص فیزیکی ولکانش (سخت سازی لاستیک) جهت کاهش قیمت تمام شده لاستیک
 • بشکه فلزی
 • فله
 • در حالت ایده آل نگهداری و انبارداری این محصول در محیط سرپوشیده و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب و یا برخورد برف و باران موجب حداکثر افزایش طول عمر آن خواهد شد.
 • از تماس با محصول اجتناب کنید. در صورت تماس با پوست، با آب و صابون بشویید.