به گزارش روابط عمومی آقای دکتر هاشمی طی حکمی آقای دکتر شهیدی را به سمت مشاور مدیرعامل در امور اجرایی و پشتیبانی منصوب نمودند،در این جلسه حضور و استفاده از توان و تجارب ایشان در رسیدن به اهداف شرکت را بسیار مثبت ارزیابی نمودند